Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych),
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. sporządza poświadczenia:
  1. własnoręczność podpisu,
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  3. datę okazania dokumentu,
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 5. doręcza oświadczenia,
 6. spisuje protokoły,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Konsultacje dotyczące powyższych czynności notarialnych są bezpłatne.

Back to top